top of page

Příživník

 

Sklo v hlavní roli
publikace, 2020

2021-01-13 10.52.34 - zmensene.jpg

Anotace
Kniha Sklo v hlavní roli je souborem deseti rozhovorů s českými sklářskými výtvarníky, kteří aktivně působí v oblasti volné tvorby
a nepřesáhli věk 35 let. Název naznačuje celistvé a úplné zaměření na zcela výjimečné výrazové médium, jímž sklo bezesporu je. Pro všechny do knihy zahrnuté sklářské výtvarníky je primárním a hlavním výrazovým prostředkem. Rozhovory obsažené v publikaci slouží jako primární zdroj informací analýzy Miroslavy Ptáčkové v její doktorské dizertační práci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Publikace prostřednictvím rozhovorů přináší výpovědi o přístupu, tvůrčí činnosti a aspektech, které ovlivňují tvorbu sklářských výtvarníků. Zároveň představuje i autentické názory sklářských výtvarníků na aktuální tendence v oblasti českého autorského skla. Výběr umělců probíhal dle předem stanovených kritérií. Rozhovory s vybranými sklářskými výtvarníky probíhaly přímo v ateliérech jednotlivých umělců - s Dagmarou Petrovickou (Sázava), Zdeňkou Fuskovou (Hladké Životice), Tomášem Prokopem (Brno), Adamem Hejdukem (Brno), Barborou Štefánkovou (Desná), Zuzanou Kubelkovou (Smiradice), Vendulkou Prchalovou (Praha), Jakubem Petrem (Jesenný), Irenou Czepcovou (Počátky) a Tomášem Krejčím (Zlín). Rozhovory prošly nezbytnými redakčními a jazykovými úpravy. Zveřejněné rozhovory mají takový rozsah a podobu, jakou jim dala finální autorizace provedená všemi respondenty. Řazení rozhovorů v knize bylo ponecháno v pořadí, v jakém rozhovory proběhly. S ohledem na mnohdy osobní ráz rozhovorů byly záznamy rozhovorů uloženy v osobním archivu autorky.

Rozhovory byly analyzovány metodou zakotvené teorie (Strauss a Corbinová 1999). Publikace přináší subjektivní výpovědi sklářských výtvarníků, pro které je jedním z nejdůležitějších aspektů tvorby samotný proces, který odkazuje k experimentálnímu přístupu, originalitě, hledání nových cest i multi-oborovosti. Rozhovory přináší zajímavé poznání nejen pro čtenáře z oboru, ale především přibližují autorskou tvorbu vybraných českých sklářských výtvarníků i dalším zvídavým čtenářům.

Text: Miroslava Ptáčková
Fotografie: Michal Křižka
Grafická úprava a obálka: Dušan Wolf
Jazyková redakce, korektury: Martin Pášma, Magda Jaroňková
Přepisy: Miroslava Ptáčková, Kristýna Kupčíková
Překlad: Jan Kutálek
Fotografická asistence: Zdeněk Ptáček
Monotyp na obálce a str. 5: Miroslava Ptáčková
Recenzovali: - PhDr. Petr Nový; Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.; Pavla Rossini, Ph.D.
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020
nakladatelstvi.utb.cz
Rok vydání: 2020
Pořadí vydání: První
ISBN: 978-80-7454-956-4
Náklad: 200 ks
 

CIP záznam – Katalogizace v knize – Národní knihovna ČR:
Ptáčková, Miroslava
Sklo v hlavní roli / Miroslava Ptáčková. - - Pořadí vydání: první. - - Ve Zlíně :
Univerzita Tomáše Bati, 2020. - - 158 stran
Anglické resumé
Obsahuje bibliografii
ISBN 978-80-7454-956-4 (brožováno)
*748.071.1 * 748 * (437.3) * (048.8) * (047.53) * (043.3)
- sklářští výtvarníci - - Česko - - 21. století
- umělecké sklářství- - Česko - - 21. století
- umělecké sklo- - Česko - - 21. století
- monografie
- rozhovory
- disertace
74 – Kresba. Umělecká řemesla [21]

Obsah publikace:
Obsah
Úvodem
               Hledání nových možností
               Tematické zaměření rozhovoru
               Výběr sklářských výtvarníků
               Nástin analýzy rozhovorů
               Slovo závěrem

Rozhovory
               Dagmar Petrovická
               Zdeňka Fusková
               Tomáš Prokop
               Adam Hejduk
               Barbora Štefánková
               Zuzana Kubelková
               Vendulka Prchalová
               Jakub Petr
               Irena Czepcová
               Tomáš Krejčí
Zdroje
Ediční poznámka
Summary
O autorce
O fotografovi
 

 

Summary
The book Glass in the Leading Role is a collection of ten interviews with Czech glass artists up to the age of 35 active in the field of free creation. The title suggests a holistic and absolute focus on the completely exceptional medium of expression that glass undoubtedly is. The book is the primary means of expression for all glass artists written about. The interviews contained in the publication serve as the primary source of information for Miroslava Ptáčková's analysis in her doctoral dissertation at Tomas Bata University in Zlín.

Through interviews, the publication provides statements about the approach, creative activities, and aspects influencing the work of glass artists. It also presents the authentic views of glass artists on the current trends in the field of Czech glass art. The selection of artists took place according to the predetermined criteria. Interviews with the selected glass artists took place directly in the studios of individual artists – with Dagmar Petrovická (Sázava), Zdeňka Fusková (Hladké Životice), Tomáš Prokop (Brno), Adam Hejduk (Brno), Barbora Štefánková (Desná), Zuzana Kubelková (Smiradice), Vendulka Prchalová (Prague), Jakub Petr (Jesenný), Irena Czepcová (Počátky) and Tomáš Krejčí (Zlín). The interviews have been edited to the extent necessary. The published interviews have the same scope and form as the final authorization by all respondents. The order of the interviews in the book is kept in the order in which the interviews took place. With regards to the personal nature of the interviews, the records have been stored in the author's personal archive.

The interviews were analysed by the method of grounded theory (Strauss and Corbin 1999). The publication brings subjective testimonies of glass artists for whom one of the most important aspects of creation is the process itself, which refers to an experimental approach, originality, the search for new ways, and multidisciplinarity. The interviews bring interesting findings not only for readers from the field but above all they bring the author's work of selected Czech glass artists closer to other inquisitive readers.

 
 
bottom of page